ภาพรวมธุรกิจ(Company at a glance)

บริษัท บิซเวล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 เริ่มดำเนินธุรกิจในเดือนเมษายนในปีเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการจัดจำหน่ายวัตถุดิบสารเคมีภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมสี กาว และ อื่นๆ โดยความมุ่งมั่นของผู้บริหาร กับ ความมีสัมพันธภาพอันดีกับบริษัทคู่ค้าชั้นนำ ทำให้ธุรกิจขยายอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องแข็งขันจากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทสามารถขยายธุรกิจใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ทำการจัดหาและจัดจำหน่ายวัตถุดิบสารเคมีภัณฑ์มากขึ้นและมีคุณภาพสูง จากผู้ผลิตชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่มีบรรษัทภิบาล และมีมาตรฐานในการผลิตสารเคมีภัณฑ์อยู่ในระดับสูง กระทั่งบริษัทยังได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบสารเคมีภัณฑ์ต่างๆ จนถึงปัจจุบันนี้

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองให้ลูกค้าของบริษัทมีความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อวัตถุดิบสารเคมีภัณฑ์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กอปกับได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงขยายธุรกิจโดยย้ายสถานที่ทำการใหม่ เพื่อการจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพ จัดเก็บสินค้าคงคลังที่มีพื้นที่การจัดเก็บมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าบริษัทได้อย่างพอเพียงและมากขึ้นในอนาคต

ในต้น ปี พ.ศ. 2553 บริษัท บิซเวล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จึงได้ทำการย้ายสำนักงานและโกดังสินค้าไปที่ทำการใหม่ซื่งอยู่ในพื้นที่สีม่วงใน นิคมโกลเด้นแฟกเตอรี่ ซืงมีขนาดเนื้อที่ใหญ่กว่าเดิมถึงสองเท่า มีระบบการจัดเก็บและส่งสินค้าที่ดีและทันสมัยขึ้น เพื่อให้บริการจัดส่งสินค้าเคมีภัณฑ์ต่างๆ แก่ลูกค้าของบริษัทให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ตรงตามกำหนดเวลาและความต้องการของลูกค้าที่แจ้งไว้

โดยความร่วมมือและมุ่งมั่นของพนักงานทุกคนในบริษัท ได้ผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเพิ่มยอดขายขึ้นทุกๆปี โดยเฉพาะพนักงานขายของบริษัทได้มีการฝึกอบรมความรู้ของสารเคมีภัณฑ์จากผู้ผลิต ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะแนะนำลูกค้าในแง่วิธีการ การใช้งาน ของสารเคมีภัณฑ์นั้นๆให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ปัจจุบันนี้ บริษัทได้ขยายธุรกิจจัดจำหน่ายวัตถุดิบสารเคมีภัณฑ์ใหม่ๆมากขึ้นอีก จนครอบคลุมอุตสาหกรรมต่าง ๆมากมาย ดังนี้

1. เคมีภัณฑ์ในส่วนประกอบ สี กาว
2. เคมีภัณฑ์ในส่วนประกอบ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
3. เคมีภัณฑ์ในส่วนประกอบ น้ำยาชำระล้าง ทำความสะอาด
4. เคมีภัณฑ์ในส่วนประกอบ สินค้าอุปโภค บริโภค
5. เคมีภัณฑ์ในส่วนประกอบ เครื่องสำอาง ยา

ปรัชญาทางธุรกิจ (Business Philosophy)

บริษัท บิซเวล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทจะยึดถือ ปฏิบัติอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ 4 ประการ คือ

1. รักษาความเป็นธรรม (Fairness )
2. มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการ (Excellent Service)
3. วางใจในคุณค่าของคน (Human Value)
4. พันธกิจของบริษัท (Company Mission )

พันธกิจของบริษัท

“พบเคมีภัณฑ์ที่คุณต้องการที่บิซเวล พบการบริการที่ดีกับคำสัญญาของเรา”