ขอใบเสนอราคา
Common Name Trade Name Chemical Name/Synonyms CAS No. Trade Mark / Maker
Monoethanolamine Monoethanolamine, MEA Monoethanolamine 141-43-5 TOC Glycol Company Limited
Diethanolamine Diethanolamine, DEA Diethanolamine 111-42-2 TOC Glycol Company Limited
Triethanolamine Triethanolamine, TEA 85%
Triethanolamine, TEA 99%
 
Triethanolamine 102-71-6 TOC Glycol Company Limited