ขอใบเสนอราคา
Common Name Trade Name Chemical Name/Synonyms CAS No. Trade Mark / Maker
NONYLPHENOL ETHOXYLATE 9 MOLE

Tergitol

Pannox

NP9, POLYETHYLENE GLYCOL,

Tergitol NP-9, Pannox 19,

127087-87-0

NONYLPHENOL ETHOXYLATE 10 MOLE

Tergitol

Pannox

NP10, POLYETHYLENE GLYCOL,

Tergitol NP-10, Pannox 110

NONYLPHENOL ETHOXYLATE 15 MOLE

Tergitol

Pannox

NP15, POLYETHYLENE GLYCOL,

Tergitol NP-15, Pannox 115

Polyethylene glycol octylphenyl ether Triton X-100
2-(2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy)ethanol,
Triton X-100
glycols,polyethylene,mono((1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)ether
igepal ca520
neutrony x622
neutrony x675
nonionhs206
nonionhs208
octylphenoxypoly(ethyleneoxy)ethanol
9036-19-5